Vilkår

Vilkår

Aftalevilkår Privatkunder

Nærværende aftalevilkår gælder for leverance af el fra el-leverandøren Lokal Energi ApS (LE) med CVR nr. 37336505 til kunder (”Kunden”), hvor elforbruget over­vejende er bestemt til ikke-erhvervs­mæssig anvendelse.

Ved accept af nærværende aftalevilkår giver Kunden tilladelse til, at LE iværk­sætter kundeskift fra Kundens hidtidige el-leverandør til LE.

 

1. Tilslutning til nettet

Kunden skal til enhver tid være tilsluttet det kollektive el-forsyningsnet via sin lokale el-net­virksomhed (”Netvirksomheden”) og opfylde Netvirksomhedens betingelser for tilslutning og anvendelse heraf.

På vegne af LE varetager Netvirk­somheden transport af strømmen fra høj­spændings­nettet/tilslutningspunktet til leveringsadressen via distributionsnettet. Ved leverandørskifte repræsenterer LE Kunden overfor Kundens Netvirksomhed. LE kan ophøre med leverancer i perioder, hvor Netvirksomheden afbryder forsyningen.

I forhold til Netvirksomheden skal Kunden særligt være opmærksom på og respektere følgende vilkår:

 1. a) Netvirksomheden har ansvaret for en tilfredsstillende spændingskvalitet og kan afbryde forsyningen i tilfælde af nød­vendigt arbejde på distributionsnettet.
 2. b) Kunden skal give Netvirksomheden uhindret adgang til elanlæg, herunder målere og installationer på Kundens ejendom i forbindelse med eftersyn, afprøvning, aflæsning, kontrol, reparation og udskiftning af anlæg m.v. og i for­bindelse med afbrydelse af forsyningen.
 3. c) Er elforsyningen til Kundens ejendom blevet afbrudt, og skal der ske gen­åbning, skal Kunden sørge for, at alle elektriske apparater på ejendommen er slukkede inden genåbningen finder sted.
 4. d) Kunden skal på anmodning fra Netvirk­somheden foretage selvaflæsning af el-målere og hente forbrugsdata hjem.
 5. e) Netvirksomheden kan til enhver tid foretage kontrolaflæsning af elmålere og indhente elforbrugsdata.
 6. f) Kunden skal straks underrette Netvirksom­heden, hvis der er tegn på, at elmåleren viser forkert.

2. Måling og måledata

Det påhviler Kunden via Netvirksomheden at sikre LE de nødvendige måleraflæs­ninger. Netvirksomheden er ansvarlig for elmålere og elmålingernes korrekthed. Ved tvivl om korrektheden kan såvel LE som kunden rette henvendelse til Netvirksomheden.

Kunden skal acceptere efterreguleringer som følge af forsinkede forbrugsdata eller Netvirk­som­hedens korrektion af måledata efter målefejl. Ved manglende eller fejlbehæftede måledata, afregnes ud fra beregnet forbrug baseret på tidligere forbrug og tilsluttede brugsgenstande.

3. Leverancen

Leverancen sker til det tilslutningspunkt og påbegyndes på det tidspunkt, som følger af aftalen.

Leverancens kvalitet skal opfylde de til enhver tid gældende kvalitetsspecifikationer, der fremgår af Netvirksomheden tilslutnings­bestemmelser og/eller offentlige forskrifter.

Kunden skal underrette LE om forhold, der kan have betydning for LEs levering, for eksempel større ændringer i Kundens forventede forbrug. LE kan i nogle tilfælde vælge at henvise Kunden til at rette henvendelse til Netvirksomheden.

4. Priser

Den aftalte pris, uden gebyrer og betaling til Netvirksomheden, fremgår af ordrebe­kræftelsen modtaget ved kundeforholdets oprettelse.

Kundens elpris er sammensat af tre dele:

 1. betaling for forbrug af el,
 2. betaling for transport af el, og
 3. betaling for offentlige forpligtelser, skatter og afgifter

De enkelte elementer er beskrevet nedenfor i punkterne 4.1 til 4.3.

4.1. Betaling for forbrug af el

LE har gjort det helt enkelt med ét produkt ”Lokal Energi”.

4.1.1 Lokal Energi

Med produktet ”Lokal Energi” afregnes el til en variabel pris, der er markedsafhængig, og som fastsættes for en 3-måneders periode. Prisen er sammensat af LEs kostpris og en af LE fastsat markedstypisk avance. Hertil kommer LEs håndterings­gebyr jf. den til enhver tid gældende prisliste.

For en privatkunde (skabelonkunde) opgøres kostprisen som Grundlasten (Nordpool trade) og Profil omkostningen (faktisk forbrugs­mønster) samt en ubalance (risiko-dækning). Dette er den almindelige model for nordiske energileverandørers beregning af kostprisen.

LEs håndteringsgebyr udgør 29, 39 eller 49 kr. pr. måned alt afhængig af, hvad der aftales med Kunden. Hånd­teringsgebyret kan vælges beregnet og op­krævet for hvert målepunkt tilknyttet kunden.

4.2. Betaling for transport af el

Kunden betaler det net-abonnement, som LE til enhver tid opkræves af Netvirksomheden for Kundens elmåler.

For hver forbrugt kWh betaler Kunden desuden den nettarif, som LE til enhver tid op­kræves af Netvirksomheden for transport af el.

Endelig betaler Kunden de øvrige beløb, som LE til enhver tid opkræves af Netvirksom­heden og/eller Energinet.dk for leveringen af net- og systemydelser til Kunden.

4.3. Betaling for offentlige forpligtelser, skatter og afgifter

Kunden betaler de takster for offentlige for­pligtelser, skatter og afgifter, som LE til enhver tid er forpligtet til at opkræve Kunden på vegne af den danske stat.

4.4. Ændringer i nettarif, offentlige forpligtelser, skatter og afgifter

Netvirksomheden, Energinet.dk og den danske stat kan ændre satserne for de anførte betalinger i opad- eller nedadgående retning, ligesom de kan indføre yderligere former for betalinger, afgifter mv.

Sådanne ændringer vil uden videre slå igennem på Kundens samlede elpris og vil alene blive varslet over for Kunden, såfremt gældende lovgivning ufravigeligt måtte kræve det. De til hver tid gældende satser, som LE opkræves af Netvirksomheden, kan findes på Netvirksomhedens hjemmeside, mens de gældende satser til Energinet.dk og for offentlige forpligtelser og afgifter kan findes på http://www.lokal-energi.dk.

4.5. Kunder berettiget til særlige afgiftsforhold

Kunder med særlige afgiftsforhold er selv ansvarlige for disse, herunder for at give besked til LE herom i det omfang dette måtte være en forudsætning for at opnå særlige afgiftsfordele.

4.6. Tilvalgsprodukter

Kunder hos LE kan tilføje en række tilvalgsprodukter til grundproduktet Lokal Energi, så den samlede produktpakke er tilpasset kundens ønsker og forhold. Tilvalgsprodukter og vilkår herfor, herunder pris samt til- og afmelding, kan til enhver tid findes på http://www.lokal-energi.dk.

5. Fakturering, afregning, modregning og gebyrer

LE fakturerer alle beløb i danske kroner.

5.1. Fakturering

Fakturering og opkrævning sker som udgangs­punkt elektronisk. Sidste rettidige indbetalings­dato fremgår af fakturaen.

5.2. Afregning og modregning

Afregning af el foretages aconto enten månedsvis eller kvartalsvis forud. Ved nyoprettelse kan fakturerings­perioden være enten forkortet eller forlænget, så afreg­nings­perioden fremadrettet følger kalender­månederne. Acontoafregningerne vil være baseret på kundens historiske og estimerede forbrug. Endelig periodeafregning sker på grundlag af kundens faktisk målte forbrug i forbrugsperioden, når LE har modtaget målerdata fra Netvirk­somheden. Det påhviler kunden gennem Netvirksomheden at sikre LE de nødvendige måleraflæsninger.

Såfremt kundens endelige periodeafregning udviser et beløb, der overstiger det aconto­fakturerede beløb, så vil restbeløbet blive opkrævet sammen med den førstkommende acontofaktura. Såfremt kundens endelige periodeafregning udviser et beløb, der er mindre end det acontofakturerede, så vil det overskydende beløb blive modregnet i den førstkommende acontofaktura.

Afregning af LEs håndteringsgebyr foretages månedsvis eller kvartalsvis forud. Ved nyop­rettelse kan faktureringsperioden være enten forkortet eller forlænget, så afregningsperioden fremadrettet følger kalendermånederne.

LE forbeholder sig ligeledes retten til at opkræve ufaktureret forbrug fra tidligere perioder.

5.3. Gebyrer

De til enhver tid gældende gebyrer fremgår af prislisten på www.lokal-energi.dk. Disse omfatter, men er ikke begrænset til, fakturerings- og betalingsgebyr afhængig af fakturerings- og betalingsmetode, gebyr for ophør af aftalen indenfor en eventuel bindingsperiode, flytte­gebyr, rykkergebyr og gebyr for varsling om inkasso.

Herudover kan både Netvirksomheden og LE pålægge en række gebyrer (”Netgebyr”) som følge af Kundens handlinger eller undladelser i forskellige situationer eller som følge af forskellige hændelser eller faktiske omstændigheder, som er forbundet til Kunden. Det gælder eksempelvis Netgebyr for Netvirk­somhedens besøg hos Kunden med henblik på afbrydelse af elforsyningen (lukkebesøg). Kunden skal friholde LE for sådanne Netgebyrer, og LE kan hos Kunden opkræve betaling til dækning heraf, medmindre opkrævningen af Netgebyret alene beror på forhold, som kan tilregnes LEs uagt­somme handling eller undladelse. Netgeby­rernes størrelse kan variere afhængig af, hvilken Netvirksomhed Kunden har. Netvirksomhedens gebyrer fremgår af Netvirksomhedens hjemmeside. Kunden opfordres til at holde sig opdateret herom.

6. Sikkerhedsstillelser og kreditgodkendelser

Det er fra LEs side en forudsætning for aftalens ikrafttræden, at

 1. a) LE kan kreditgodkende Kunden,
 2. b) Kunden ikke er registreret i et kreditoplysningsbureau,
 3. c) Kunden ikke er i restance med betalingen for et tidligere eller andet eksisterende aftaleforhold vedrørende levering af el med LE.

Hvis der er grund til at forvente manglende betalingsevne eller betalingsvilje hos Kunden, kan LE stille krav til Kunden om kontant depositum eller anden sikkerhed som vilkår for indgåelse af eller fortsat el-leverance under aftalen i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler.

7. Misligholdelse

Ved en parts væsentlige misligholdelse, kan den anden part ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning. I de net-områder, hvor forsyningspligten er ophørt, vil ophævelse af aftalen fra LEs side medføre, at der slukkes for strømmen på den adresse, aftalen vedrører. Eksempler på væsentlig mislig­holdelse er Kundens manglende betaling, Kundens manglende opfyldelse af LEs krav om sikkerhedsstillelse, eller ophør af Kundens aftale med Netvirksomheden.

Ved begæring om rekonstruktion, åbning af tvangsakkord, gældssanering, konkurs eller dødsfald, skal LE straks underrettes herom. LE kan kræve, at kunden eller dennes bo stiller betryggende sikkerhed, medmindre der forudbetales, eller der er stillet betryggende sikkerhed for kommende ydelser. Stilles den krævede sikkerhed ikke inden for den af LE angivne frist, har LE ret til at ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning.

8. Leveringshindringer og force majeure

I tilfælde af leveringshindringer, der skyldes forhold uden for LEs kontrol (force majeure), suspenderes alle LEs forpligtelser, så længe hindringen består. Som eksempler på force majeure kan nævnes ekstraordinære naturkræfter, krige, terror, brande, hærværk, it-manipulation, it-nedbrud, sammenbrud eller skade på el-anlæg, umulighed med hensyn til at fremskaffe arbejdskraft, maskiner eller materialer og arbejdsstridigheder, uanset om parten selv er part i eller årsag til arbejdsstridighederne. Force majeure foreligger endvidere, hvis LE kun ved afholdelse af ganske uforholdsmæssigt store, økonomiske opofrelser kan opfylde sine forpligtelser.

Kan LE ikke opfylde sine forpligtelser, på grund af at Energinet.dk eller Netvirksomheden har erklæret force majeure i transmissions­systemet, kan LE også påberåbe sig denne force majeure over for Kunden.

9. Erstatningsansvar

Parterne er ansvarlige efter dansk rets almindelige regler, medmindre andet er fastsat i disse betingelser eller i parternes kontrakt. LE er dog uden ansvar for kundens eventuelle driftstab, avancetab eller andet indirekte tab, medmindre LE har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

LE er ikke ansvarlig for skade eller tab som følge af fejl eller afbrydelser i el-nettet, ej heller for leverancens tekniske kvalitet, herunder spændingsniveau, frekvens og støjforhold. LE er endvidere ikke ansvarlig for skade og tab som følge af indskrænkninger eller begrænsninger pålagt af Netvirksomheden, Energinet.dk, eller den nordiske elbørs, Nord Pool Spot. Fejl og mangler, som skyldes tekniske forhold i distributionsnettet, samt Netvirksomhedens manglende overholdelse af Tilslutnings­bestemmelserne, er Netvirksom­hedens ansvar. Kundens eventuelle erstatningskrav i denne forbindelse rettes mod Netvirksomheden.

10. Fortrydelsesret

Kunden har ret til at fortryde aftalen indtil 14 dage efter aftalens indgåelse. Ønsker Kunden at fortryde aftalen, skal Kunden give LE besked inden fristens udløb. Meddelelse om fortrydelse skal ske via e-mail til kundeservice@lokal-energi.dk.

11. Flytning

Hvis Kunden flytter adresse, bliver aftalen overført til den nye adresse og er dermed gældende for samtlige aftagenumre på den nye adresse, medmindre Kunden opsiger aftalen. Afregningsprisen på den nye adresse fastsæt­tes til den afregningspris, der gælder i det pris- og distributionsområde, som Kunden flytter til.

Aftalen til tillige fortsat gælde for aftagenumre på den fraflyttede adresse, indtil LE får besked om opsigelse jf. punkt 12.

Meddelelse om flytning skal gives til LE tidligst to måneder og senest 10 arbejdsdage inden flytningen. Kunden skal ved flytning oplyse LE den nye adresse, datoen for flytningen og sit cpr-nummer. På selve datoen for flytningen skal Kunden endvidere foretage selvaflæsning af elmåleren, hvis den ikke kan fjernaflæses af Netvirksomheden. Modtager LE ikke en aflæsning i forbindelse med flytningen, kan LE vælge at foretage slutafregning af elforbruget på den fraflyttede adresse på baggrund af et skønnet elforbrug, der beregnes af Kundens Netvirksomhed. Kundens manglende aflæsning kan udløse et gebyr. Modtages der efterfølgende en aflæs­ning, så kan LE vælge at efterregulere.

12. Opsigelse, overdragelse mv.

Leveringsperiode, opsigelsesvarsel og eventuel binding fremgår af ordrebekræftelsen modtaget ved aftalens indgåelse.

12.1 Opsigelse

Kunden kan opsige aftalen med en måneds varsel til udgangen af en måned dog tidligst til udløb af bindingsperiode, hvis kunden er omfattet af en sådan. Meddelelse om opsigelse skal ske via e-mail til kundeservice@lokal-energi.dk.

Særligt for ejere gælder, at hvis Kunden på opsigelsestidspunktet ejer eller fortsat fremstår som ejer i offentlige registre af den ejendom, som aftalen vedrører, så får Kundens opsigelse uanset ovenstående først effekt fra det tidligste af følgende tidspunktet:

 1. a) Når LE fra Kunden eller ad anden vej modtager meddelelse om, og har haft mulighed for at verificere, at Kunden eller en anden kunde har indgået en ny aftale med et el-handelsselskab om el-leverance til ejendommen, eller
 2. b) Når LE fra Kunden eller ad anden ved modtager meddelelse om, og har haft ulighed for at verificere, at elforsyningen til ejendommen er afbrudt, eller
 3. c) Når LE fra Kunden eller ad anden vej modtager meddelelse om, og har haft mulighed for at verificere, at Kunden ikke længere fremstår som ejer af ejendommen i offentlige registre. Hvis Kunden frem­sætter ønske til LE om afbrydelse af elforsyningen til ejendommen jf. b) ovenfor, vil LE straks videresende anmodningen til den relevante Netvirksomhed. Netvirksomheden vil herefter forestå afbrydelsen. LE kan blive pålagt et gebyr af Netvirksomheden for afbrydelsen. Kunden skal friholde LE herfor.

Kunden er forpligtet til at aftage el i overens­stem­melse med aftalen frem til aftalens ophør. Ved kundens opsigelse inden for en eventuel bindingsperiode, forbeholder LE sig retten til at opkræver Kunden et gebyr for før­tidig opsigelse, der dækker eventuelle omkost­ninger forbundet med afvikling af aftalen.

Ved aftaleforholdets ophør slutafregner LE kunden senest 6 uger efter at skiftet af el-leverandør har fundet sted i DataHub. Hvis slutafregningen resulterer i en saldo i Kundens favør, så vil saldoen blive godtgjort Kunden mod dennes oplysninger om kontonummer, hvortil saldoen skal overføres. Meddelelse herom skal ske via mail til kundeservice@lokal-energi.dk.

LE er berettiget til at efterfakturere Kunden, hvis Netvirksomheden foretager korrektioner af målerdata efter målefejl.

12.2 Overdragelse

Kundens rettigheder eller forpligtelser i forbindelse med denne aftale kan hverken helt eller delvist overdrages uden LEs forudgående skriftlige samtykke, medmindre andet er bestemt ved lov.

LE må uden kundens samtykke overdrage rettigheder og pligter ifølge aftalen som led i en hel eller delvis overdragelse af sine aktiviteter til tredjemand eller et koncern­selskab.

13. Dødsfald og insolvens

Ved dødsfald, begæring om rekonstruktion, åbning af forhandling om tvangsakkord eller gældssanering samt begæring om konkurs, skal LE straks underrettes herom, og måleren straks aflæses. LE kan i disse tilfælde kræve sikkerhedsstillelse for fortsat el-leverance, medmindre andet er bestemt ved lov.

14. Persondata

Til brug for bl.a. opfyldelse og administration af aftalen, statistiske formål og markedsføring, behandler LE personoplysninger om Kunden.

Behandlingen sker i overensstemmelse med LEs til enhver tid gældende Privat­livspolitik, der løbende indenfor persondata­lovgivningens rammer kan opdateres ved meddelelse til Kunden.

Ved indgåelsen af aftalen modtager Kunden LEs gældende Privatlivspolitik i elektronisk form (som link eller vedhæftning) eller med almindelig post.

Kunden kan altid læse den gældende Privatlivspolitik på www.lokal-energi.dk, ligesom Kunden ved henvendelse til LEs kundeservice kan få fremsendt politikken.

Kunden kan få oplysning om Netvirksomhedens behandling af personoplysninger på Netvirk­somhedens hjemmeside og i Tilslutnings­bestemmelserne. Netvirksomheden bruger personoplysninger for at kunne levere sikker og pålidelig forsyning af elektricitet til alle Kunder. Netvirksomheden behandler bl.a. personop­lysninger, når det varsler afbrydelser, foretager målerbytte eller måler Kundens elforbrug.

Kunden skal oplyse LE om opdaterede person- og kontaktoplysninger, herunder korrekt adresse, e-mail, telefonnumre mv. Meddelelser fra LE, herunder varslinger, anses for at være kommet frem til Kunden, når LE har kommunikeret via e-Boks, Betalingsservice, e-mail, telefonnummer mv., som Kunden har oplyst til LE.

15. Uoverensstemmelser

Hvis Kunden har indsigelser, der relaterer sig til hele eller dele af kundeforholdet, så bedes der rettes henvendelse til LEs kundeservice via e-mail kundeservice@lokal-energi.dk. Hvis LE ikke kan løse problemet, eller hvis kunden er utilfreds med LEs håndtering af indsigelsen, kan kunden kontakte Ankenævnet på Energiområdet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, www.energianke.dk. Ankenævnet behandler civilretlige tvister mellem private forbrugere og energiselskaber.

16. Tvister

Tvister mellem kunden og LE afgøres efter dansk ret. Sager mod LE med relation til nærværende handelsbetingelser, eller til særskilt aftale, anlægges ved retten på Frederiksberg.

17. Nyhedsbrev

Som kunde hos LE, modtager du auto­matisk vores nyhedsbrev, medmindre du frabeder dig det. LE eller andre koncern­forbundet selskaber vil kunne kontakte nuværende Kunder for andre tilbud om relevante produkter.

18. Ændringer

LE har ret til at ændre disse handels­betingelser og vilkårene i aftalen, herunder ændre priser og gebyrer eller indføre nye gebyrer. Væsentlige ændringer til ugunst for Kunden implementeres med forudgående varsel i overensstemmelse med gældende lovgivning. LE informerer om ændringer via e-mail, SMS, fakturatekst, Betalingsservicetekst eller lignende kommunikationsformer. Der kan i denne forbindelse ske henvisning til yderligere oplysninger på www.lokal-energi.dk.

Hvis Kunden ikke ønsker at fortsætte kundefor­holdet efter de varslede væsentlige ændringer, kan kunden vælge at ophæve aftalen.

19. Cookies

På www.lokal-energi.dk anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktio­na­litet og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig. Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer. Hvordan du gør dette, afhænger af din browser. LE anvender Google Analytics og Google Ad Words.
Hvis du har spørgsmål angående dine cookies, kan du henvende dig til kundeservice@lokal-energi.dk.

20. Webstatistik

Vi bruger en webstatistik på www.lokal-energi.dk og i udsendte mails, hvilket betyder, at et statistiksystem opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra, og hvor på websitet det forlades mv.